Nowe wsparcie dla rolników z ARiMR – „Modernizacja gospodarstw rolnych” – w obszarze zielona energia w gospodarstwie

Nabór na dofinansowanie w programie „Modernizacja gospodarstw rolnych”: 31 stycznia -1 marca 2023 r.

Beneficjent:
O pomoc może ubiegać się rolnik (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej). Wymagania:

  • wielkości gospodarstwa rolnego – co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
  • prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych

Na co:

  • zakupu PV i magazynowania tej energii,
  • budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji PV i magazynowania energii,
  • zakupu pomp ciepła.

Do instalacji fotowoltaicznej konieczny jest również magazyn energii. Sama fotowoltaika się nie kwalifikuje. Dodatkowo magazyn energii musi mieć wielkość co najmniej połowy mocy instalacji fotowoltaicznej.
Pompa ciepła musi być sprzężona z innymi urządzeniami.

Instalacja musi być dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urządzeń, a całkowita moc PV w gospodarstwie nie przekroczy 50 kW, przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń znajdujących się w gospodarstwie.

Ile:

  • do 50% kosztów kwalifikowanych
  • do 60% kosztów kwalifikowanych dla „młodych rolników”
  • do 150 tys. zł na jedno gospodarstwo

Koszty kwalifikowane: od dnia złożenia wniosku

Dofinansowanie jest w formie refundacji.

Do wniosku potrzebne dokumenty:

  • faktury potwierdzające zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku, konieczne będzie również przedłożenie
  • projektu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii lub projektu pompy ciepła. Projekt taki musi być opracowany przez instalatora wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów

Pomoc jest o tyle atrakcyjna, że wspomniany limit 150 tys. zł dotacji jest niezależny od wykorzystania limitu w innych obszarach – a więc po pomoc mogą sięgnąć także gospodarstwa, które wcześniej wykorzystały limit na inwestycje budowlane, czy zakup maszyn.

Wypełnione wnioski należy składać w oddziałach regionalnych Agencji, właściwych dla rolnika ze względu na miejsce realizacji operacji. Dokumenty można złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną, drogą pocztową poprzez przesyłkę rejestrowaną lub drogą elektroniczną.