POLITYKA PRYWATNOŚCI i ochrony danych osobowych

www.fotowoltaika.globaleco.pl oraz www.globaleco.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „ polityka prywatności”) strony internetowej pod adresem: www.fotowoltaika.globaleco.pl oraz www.globaleco.pl (dalej łącznie: „Strona”), której administratorem jest: GLOBALECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (dalej: „GECO”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób korzystających ze Strony. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez GECO, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane osobowe dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Ochrona danych osobowych.

2.1. Administrator Państwa danych osobowych (także jako: „ GECO”): GLOBALECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174), przy ul. Słonecznej 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366545, posiadająca numery: REGON: 221099065, NIP: 5862259572, kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 złotych, tel. (+48) 58 380-75-75, mail: biuro@globaleco.pl.

2.2. Inspektor Danych Osobowych: ido@globaleco.pl.

2.3. GECO jest wiodącym współadministratorem danych osobowych wraz z innymi podmiotami z Grupy GLOBALECO. W skład Grupy GLOBALECO wchodzą: a) GLOBALECO PROJEKTY Sp. z o.o., b) GLOBALECOTECH Sp. z o.o., c) GLOBALECOAGRO Sp. z o.o., d) GLOBALECO PROJEKT Sp. z o.o., e) GLOBALECO PROJEKT 2 Sp. z o.o., f) GLOBALECO PROJEKT 4 Sp. z o.o., g) GLOBALECO PROJEKT 6 Sp. z o.o., h) GLOBALECO PROJEKT 5 Sp. z o.o., i) GLOBALECO FOTOWOLTAIKA Sp. z o.o., j) GLOBALECO DOTACJE Sp. z o.o., k) GLOBALECO FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka komandytowa.

2.4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prezentacja Państwu towarów lub usług oferowanych przez Grupę GLOBALECO, umożliwienie Państwu nawiązania kontaktów z GECO w celu umożliwienia Panu skorzystania z oferty towarów lub usług GECO, a w dalszej perspektywie także nawiązania z Państwem stosunku prawnego, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży towarów lub usług.

2.5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania łączącej Państwa z GECO umowy lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na GECO lub art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GECO lub przez stronę trzecią.

2.6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

2.7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: (I) podmioty współpracujące z GECO.

2.8. Państwa dane osobowe przechowywane będą nie dłużej jednak niż 7 (siedem) lat od dnia zakończenia stosunku prawnego (m.in. wykonania umowy, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych).

2.9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

2.10. Brak możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych może skutkować zakończeniem stosunku prawnego lub niemożnością jego nawiązania, w tym może być przyczyną niezłożenia oferty towarów lub usług, a także niemożnością korzystania ze Strony.

2.11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

2.12. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne.

2.13. GECO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialna i zapewnia, że zbierane przez nią dane osobowe są: (I) przetwarzane zgodnie z prawem; (II) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (III) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (IV) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (V) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych .

2.14. GECO wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

2.15. GECO może korzystać wykorzystywać za pośrednictwem Strony profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez GECO nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia jakiejkolwiek umowy za pośrednictwem Strony. Efektem korzystania z profilowania może być przyznanie danej osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji towaru lub usługi, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu za pośrednictwem Strony lub w inny sposób.

2.16. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Stronie.

2.17. Zebrane dane osobowe są wykorzystywane w celu, w którym zostały przez Państwa przekazane; w szerszym zakresie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach ustawowo określonych i innych uzasadnionych celach.

2.18. Dane osobowe nie będą przesyłane poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. POLITYKA COOKIES.

3.1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym korzystającego ze Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

3.3.1. dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji korzystającego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie korzystającego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

3.3.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystający ze Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3.3.3. utrzymanie sesji korzystającego (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła;

3.4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym korzystającego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym korzystającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

3.5. W ramach Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

3.5.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

3.5.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

3.5.3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;

3.5.4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez korzystającego ustawień i personalizację interfejsu korzystającego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi korzystający, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

3.5.5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie korzystającemu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3.6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym korzystającego. Korzystający mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu korzystającego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3.7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

3.8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

3.9. W kwestiach nieuregulowanych do plików cookies stosuje się odpowiednio postanowienia o danych osobowych.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. GECO namawia by po przejściu na inne strony internetowe, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony.