KORZYSTNE zmiany w programie „Czyste Powietrze”

15 lipca rusza program „Czyste Powietrze Plus”.  Rząd wychodząc naprzeciw cięgle rosnącym cenom surowców energetycznych i chcąc przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu, wprowadził klika istotnych zmian.

Prefinansowanie w wysokości do 50%

W tej edycji uruchomiona została możliwość przedpłaty – oznacza to, że 50% dotacji będzie można otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym. Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu, ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się takiej inwestycji z własnych środków.

Prefinansowanie w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz pozostałymi warunkami programu.

Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby ma trwać do 14 dni. Następnie w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem ma być uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50% przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.

Dotacja do 79 000 zł

W Czystym Powietrzu obowiązują 2 części programu:

  • pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł,
  • druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 25 stycznia 2022 osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych mogą otrzymać nawet do 90% wsparcia.

Oznacza to, że maksymalnie kwota dotacji do tej pory wynosiła 69 000 zł. W programie Czyste Powietrze Plus maksymalna kwota dotacji została zwiększona do 79 000 zł

Program Czyste Powietrze Plus –  pieniądze dla gmin

Od 1 lipca prowadzone przez samorządy punkty konsultacyjno-informacyjne zyskają na kolejny rok wyższe, wynoszące 35 tysięcy zł. finansowanie w ramach tzw. pakietów zachęt dla gmin.

Warunkiem skorzystania z zachęt dla gmin jest tylko pisemne zgłoszenie samorządu do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zawarcie porozumienia lub aneksu do już wcześniej podpisanego porozumienia

Zostały też wprowadzone uproszczone zasady współpracy, m.in. rozliczania i wypłacania środków finansowych, a także większa przejrzystość zasad realizacji działań wspierających mieszkańców w procesie aplikacji i rozliczenia inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze Plus”.