Czy inwestycja w OZE opłaca się w rolnictwie?

Inwestycja w fotowoltaikę oraz inne technologie OZE znacznie przyczynia się do poprawy budżetu właścicieli gospodarstw rolnych. Wiadomą sprawą jest fakt, że maszyny jak również urządzenia rolnicze, a także budynki gospodarcze i liczne niezbędne zabudowy potrzebują sporej ilości energii elektrycznej o wiele większej niż zużywana jest na co dzień w przeciętnych gospodarstwach domowych.  

Aby wyjść temu na przeciw jak i poprawić jakość środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz zredukowanie produkcji energii cieplnej , a dodatkowo zachęcić rolników do  inwestycji w odnawialne źródła energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór do kolejnej edycji programu AgroEnegia przeznaczając w części 1 środki w formie dofinansowań które pozwolą częściowo pokryć koszty związane z zakupem/ montażem przydomowych instalacji fotowoltaicznych , wiatrowych i hybrydowych o mocy od 10 do 50 kW a także  zakupu i montażu pomp ciepła. Cześć 2 programu dodatkowo umożliwia pozyskanie dofinansowań do biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych o mocy do 500 kW

Z takiej formy wsparcia może skorzystać :

  1. Osoba fizyczna będąca właścicielem /dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha, oraz prowadząca osobiście gospodarstwo rolne przez minimum rok od daty złożenia wniosku
  • Osoba prawna będąca właścicielem /dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha, oraz prowadząca osobiście gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych gdzie główny przedmiot działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy wskazany w rejestrze stanowi kod : PKD. 01.61.Z (produkcja roślinna) ; PKD.01.62.Z (chów i hodowla zwierząt z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) , PKD.01.63.Z ( działalność usługowa następująca po zbiorach) przez minimum rok od daty złożenia wniosku.

Okres kwalifikowalności kosztów  wyznaczony został w terminie od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r, a sam nabór składanych wniosków odbywa się w trybie ciągłym i realizowany jest w latach 2019- 2027 przy czym

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.,

2) środki wydatkowane będą do 30.09.2027 r. na rzecz Beneficjentów końcowych i do 31.12.2027 r.

na rzecz Beneficjentów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Intensywność dofinansowania w zależności od realizowanych przedsięwzięć  została podzielona na następujące wartości:

1)  W przypadku inwestycji dotyczących zakupu/ montażu przydomowych instalacji fotowoltaicznych dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z mocą odpowiednią dla potrzeb beneficjenta

Instalacje PV 10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000

Instalacje PV 30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000

2) Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła

lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza

się zgodnie z powyższymi wartościami na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

3) Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących

magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów

źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.