REGULAMIN KONKURSU „TWOJA OPINIA SIĘ LICZY”

zwany „Regulaminem”, z dnia 20 maja 2021 roku, o następującej treści:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Organizatorem konkursu pn. „Twoja opinia się liczy” („Konkurs”) jest spółka pod firmą: GlobalEco FOTOWOLTAIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdyni (81-451), przy Al. Zwycięstwa 96/98/IVE /223, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS: 0000786869, REGON: 383395160, NIP: 5862344987 („Organizator”).

1.2. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („ Uczestnik”). Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także ich krewni i powinowaci do czwartego stopnia.

1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 24 maja 2021 roku, od godziny 09:00 do dnia 30 czerwca 2021 roku do godziny 16:00.

1.4. Spośród Uczestników Konkursu zostaną wyłonieni trzej zwycięzcy („ Laureaci”).

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny, a konkurs nie stanowi loterii fantowej lub innej gry losowej zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

2.1. Zadanie polega wyrażeniu swojej pozytywnej opinii na profilu na Facebooku Organizatora: https://www.facebook.com/globalECOgrupa/reviews/?ref=page_internal dotyczącej towarów lub usług GRUPY GLOBALECO („Zgłoszenie ”).

3. NAGRODY.

3.1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci bonów Sodexo o następujących wartościach: I Miejsce (jedna osoba): 150,00 zł, II Miejsce (jedna osoba): 100,00 zł, III Miejsce (jedna osoba): 50,00 zł.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich nagród ogłoszonych w Regulaminie.

3.3. Otrzymanie równowartości nagrody rzeczowej w formie pieniężnej jest niemożliwe.

3.4. Prawa do nagrody nie mogą zostać przeniesione przez Laureata na rzecz osób trzecich.

3.5. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową („ Komisja”), w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Komisja dokona oceny wykonania Zadania przez Uczestników, którzy spełnili warunki określone w pkt 2, do dnia 05 lipca 2021 roku. Komisja wyłoni łącznie trzy osoby, które, według Komisji, najlepiej, wykonały Zadanie („Laureaci”) oraz przyzna miejsca według pkt 3.1.

3.6. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 06 lipca 2021 roku za pośrednictwem sieci Internet.

3.7. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość w serwisie społecznościowym.

3.8. Komisja zaprosi Laureata do wskazania sposobu odbioru nagrody. Brak odpowiedzi ze strony Laureata w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji w sprawie Konkursu uprawnia Organizatora do anulowania nagrody.

3.9. W zależności od wyboru Laureata, wydanie nagród nastąpi po dniu 06 lipca 2021 roku w siedzibie Organizatora lub też Organizator prześle nagrodę na adres wskazany przez Laureata. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora.

3.10. Nagroda będzie składać się z: (a) części rzeczowej oraz (b) części pieniężnej, nie podlegającej wypłacie, w wysokości 10% wartości nagrody rzeczowej, przeznaczonej na opłacenie należnego podatku dochodowego. Podatek odprowadza bezpośrednio Organizator.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

4.1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://globaleco.pl/ oraz w serwisie społecznościowym, w którym został ogłoszony Konkurs. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w na stronie internetowej https://globaleco.pl/ oraz w serwisie społecznościowym, w którym ogłoszono Konkurs.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

4.4. Wyrażenie opinii oznacza akceptację Regulaminu, jego zmian oraz wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Konkursie na zasadach w nim określonych.

4.5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://globaleco.pl/polityka-prywatnosci/.

4.6. Terminarz Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

4.7. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook (ani inną organizację tego typu) ani z nim związana. Organizator w pełni zwalnia Facebook (lub inne podmioty tego typu) od odpowiedzialności wobec Organizatora i uczestników. Na takich samych zasadach Uczestnik zwalnia Facebook (lub inne podmioty tego typu) od odpowiedzialności.

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Podaj telefon – oddzwonimy!

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi polegającej na kontakcie z pracownikiem GlobalECO.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja GlobalECO z Gdyni.